เทศบาลตำบลแก่นฝาง เทศบาลตำบลแก่นฝาง เทศบาลตำบลแก่นฝาง เทศบาลตำบลแก่นฝาง
เทศบาลตำบลแก่นฝางงานตรวจสอบภายใน

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
นางภาวนา เทพเนาว์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ