เทศบาลตำบลแก่นฝาง เทศบาลตำบลแก่นฝาง เทศบาลตำบลแก่นฝาง เทศบาลตำบลแก่นฝาง
เทศบาลตำบลแก่นฝางกองการศึกษา

รองปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายสมพร อินทร์ประดิษฐ์
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา


นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวอังคณา พุทธละ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวกุสุมา ศิริวรรณ
ผู้ดูแลเด็ก


ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวแพรวพรรณ ไชยมูล
ผู้ดูแลเด็ก


แม่ครัว
นางสาวฉอ้อน กลัดเนินกุ่ม
แม่ครัว