เทศบาลตำบลแก่นฝาง เทศบาลตำบลแก่นฝาง เทศบาลตำบลแก่นฝาง เทศบาลตำบลแก่นฝาง
เทศบาลตำบลแก่นฝางกองช่าง

ผู้อำนวยการกองช่าง
นายจตุรงค์ หงษ์อาจ
ผู้อำนวยการกองช่าง
มือถือ: 087-2228588


นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายชัยโย โคะแสง
นายช่างโยธาชำนาญงาน


นายช่างสำรวจชำนาญงาน
นายสิทธิชัย แสนวันดี
นายช่างสำรวจชำนาญงาน


เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวกันยารัตน์ ปล่อยยิ้ม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน