เทศบาลตำบลแก่นฝาง เทศบาลตำบลแก่นฝาง เทศบาลตำบลแก่นฝาง เทศบาลตำบลแก่นฝาง
เทศบาลตำบลแก่นฝางกองคลัง

ผู้อำนวยการกองคลัง
นางนฤดี ชวลิตศิริเศรษฐ์
ผู้อำนวยการกองคลัง


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวพัชรินทร สุริยมาตร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวสุภาพร ขันประกอบ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวเยาวธิดา สุรีจักหงษ์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นายธีรลักษณ์ โนนศรี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน


ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวสุมารี ลาตุ่น
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ


ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวลัยลักษณ์ พิทอง
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี