เทศบาลตำบลแก่นฝาง เทศบาลตำบลแก่นฝาง เทศบาลตำบลแก่นฝาง เทศบาลตำบลแก่นฝาง
เทศบาลตำบลแก่นฝางสำนักปลัดเทศบาล

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางธนพร โชครุ่ง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุริญญา ซ้ายสุข
เจ้าพนักงานธุรการ


นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางฉวีวรรณ โคะแสง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นิติกรปฏิบัติการ
นายกิตติศักดิ์ ไวว่อง
นิติกรปฏิบัติการ


เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายสำราญ ทะกอง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสุจิตรา โสภาบุตร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางธัญชนก คิดชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวกมลพรรณ โคะแสง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวสุภาพร ลวดทรง
ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ


นักการภารโรง
นายนิทัสน์ อนุโคตร
นักการภารโรง


นักการภารโรง
นายสะไกล อันภักดี
นักการภารโรง