เทศบาลตำบลแก่นฝาง เทศบาลตำบลแก่นฝาง เทศบาลตำบลแก่นฝาง เทศบาลตำบลแก่นฝาง
เทศบาลตำบลแก่นฝางสมาชิกสภา

ประธานสภา
นายสุพัฒ บุญแดง
ประธานสภา
มือถือ: 083-7637401


รองประธานสภา
นายสมพงษ์ คำมะวัน
รองประธานสภา
มือถือ: 083-1463573


สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
นายสุชาติ จารย์โพธิ์
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1


สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
นางกนกวรรณ ไทยเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2


สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
นายสุรสิทธิ์ นันคำ
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1


สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
นายสุเทพ บุญทองแพง
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2


สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
นายสุภาพ โวสงค์
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1


สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
นายวิเชียร วงค์สุวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2


สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
นายสมบัติ เคนดา
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1


สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
นายประจวบ บุญจวง
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2


สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
นางสมจิตร พาลีบัตร
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1


สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
นายเสถียร อินทรกัณหา
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2