เทศบาลตำบลแก่นฝาง เทศบาลตำบลแก่นฝาง เทศบาลตำบลแก่นฝาง เทศบาลตำบลแก่นฝาง
เทศบาลตำบลแก่นฝางคณะผู้บริหาร

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี
ว่าที่ร้อยตรีจักรวาล พิมลตรี
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี