เทศบาลตำบลแก่นฝาง เทศบาลตำบลแก่นฝาง เทศบาลตำบลแก่นฝาง เทศบาลตำบลแก่นฝาง
เทศบาลตำบลแก่นฝางหัวหน้าส่วนราชการ

ปลัดเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีจักรวาล พิมลตรี
ปลัดเทศบาล
มือถือ: 083-1455221


รองปลัดเทศบาล
นายสมพร อินทร์ประดิษฐ์
รองปลัดเทศบาล
มือถือ: 081-5452605


ปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
ว่าที่ร้อยตรีจักรวาล พิมลตรี
ปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง


ผู้อำนวยการกองช่าง
นายจตุรงค์ หงษ์อาจ
ผู้อำนวยการกองช่าง
มือถือ: 087-2228588


รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนหัวหน้ากองการศึกษา
นายสมพร อินทร์ประดิษญ์
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนหัวหน้ากองการศึกษา