เทศบาลตำบลแก่นฝาง เทศบาลตำบลแก่นฝาง เทศบาลตำบลแก่นฝาง เทศบาลตำบลแก่นฝาง
เทศบาลตำบลแก่นฝาง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านแก่นเท่า หมู่ที่ 7 จำนวน 2 สาย ต.บ้านฝาง อ.บ้า
 
ลงวันที่:
26 เมษายน 2561
รายละเอียด: