เทศบาลตำบลแก่นฝาง เทศบาลตำบลแก่นฝาง เทศบาลตำบลแก่นฝาง เทศบาลตำบลแก่นฝาง
เทศบาลตำบลแก่นฝาง
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านแก่นเท่า - บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 7 ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนก่น ปร.5
 
ลงวันที่:
8 ธันวาคม 2560
รายละเอียด: