เทศบาลตำบลแก่นฝาง เทศบาลตำบลแก่นฝาง เทศบาลตำบลแก่นฝาง เทศบาลตำบลแก่นฝาง
เทศบาลตำบลแก่นฝาง
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านดอนหัน หมู่ที่ 11 (สายจากบ้านนางสายสมร - สวนผักปลอดสาร) ปร.5
 
ลงวันที่:
7 ธันวาคม 2560
รายละเอียด: