เทศบาลตำบลแก่นฝาง เทศบาลตำบลแก่นฝาง เทศบาลตำบลแก่นฝาง เทศบาลตำบลแก่นฝาง
เทศบาลตำบลแก่นฝาง
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
 
ลงวันที่:
16 พฤศจิกายน 2561
รายละเอียด:
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
โดยเข้าลิงค์ที่ปรากฎข้างล่างนี้ กรอกข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชน
แล้วจึงกรอกแบบสอบถามออนไลน์ตามหัวข้อ  ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

https://itas.nacc.go.th/go/iit/okpwo1