เทศบาลตำบลแก่นฝาง เทศบาลตำบลแก่นฝาง เทศบาลตำบลแก่นฝาง เทศบาลตำบลแก่นฝาง
เทศบาลตำบลแก่นฝาง
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
 
ลงวันที่:
16 ตุลาคม 2560
รายละเอียด: