เทศบาลตำบลแก่นฝาง เทศบาลตำบลแก่นฝาง เทศบาลตำบลแก่นฝาง เทศบาลตำบลแก่นฝาง
เทศบาลตำบลแก่นฝางโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแก่นฝาง ในวันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแก่นฝาง จัดโดยเทศบาลตำบลแก่นฝางร่วมกับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหรือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่: 12 กันยายน 2560