เทศบาลตำบลแก่นฝาง เทศบาลตำบลแก่นฝาง เทศบาลตำบลแก่นฝาง เทศบาลตำบลแก่นฝาง
เทศบาลตำบลแก่นฝางเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น"ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง"

สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแก่นฝางร่วมกิจกรรมแสดงเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น"ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง" ในวันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแก่นฝาง จัดโดยเทศบาลตำบลแก่นฝางร่วมกับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหรือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่: 31 สิงหาคม 2560