เทศบาลตำบลแก่นฝาง เทศบาลตำบลแก่นฝาง เทศบาลตำบลแก่นฝาง เทศบาลตำบลแก่นฝาง
เทศบาลตำบลแก่นฝางประชาสัมพันธ์ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และมาตรการพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน


เมื่อวันที่: 20 มกราคม 2560