เทศบาลตำบลแก่นฝาง เทศบาลตำบลแก่นฝาง เทศบาลตำบลแก่นฝาง เทศบาลตำบลแก่นฝาง
เทศบาลตำบลแก่นฝาง

กำลังโหลด


ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง


ภาพกิจกรรรม

โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแก่นฝาง ในวันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแก่นฝาง จัดโดยเทศบาลตำบลแก่นฝ .....
เมื่อวันที่: 12 กันยายน 2560
เจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแก่นฝางร่วมกิจกรรมแสดงเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น"ต่อต้านการทุจริต สร้างจ .....
เมื่อวันที่: 31 สิงหาคม 2560
มาตรการพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
.....
เมื่อวันที่: 20 มกราคม 2560
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
.....
เมื่อวันที่: 20 มกราคม 2560
ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น        และมาตรการพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
.....
เมื่อวันที่: 20 มกราคม 2560
โครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี พ.ศ. 2559
.....
เมื่อวันที่: 3 มีนาคม 2559

หนังสือราชการกรมส่งเสริม ฯ

กำลังโหลด

หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น

กำลังโหลด

ข่าวเปิดสอบของหน่วยงานราชการ


กำลังโหลด